เมนู
> หน้าแรก
> ระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
> ระบบโปรแกรม
> นำร่องโครงการบัตรสมาร์ทการ์ด
> ตรวจสอบข้อมูลเกษตรกร
 
เชื่อมโยง
> กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
> กรมส่งเสริมการเกษตร
> ระบบ ทพศ.
> สภาเกษตรกร
> เอกสารประกอบการอบรมเจ้าหน้าที่
 

 

แจ้งข่าว
> แจ้งเขต/จังหวัด เรื่องรายงานการประชุมชี้แจงผ่านระบบ VDO Conference การดำเนินงานปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรรายแปลงและการจัดทำสมุดทะเบียนเกษตรกร
> การรายงานความก้าวหน้าการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรจำแนกกิจกรรมการเกษตรเป็นรายแปลง

> แจ้งสำนักงานเกษตรจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรจำแนกกิจกรรมการเกษตรเป็นรายแปลง
> เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง เมื่อ วันพุธที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๖
       - การดำเนินงานปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร (จำแนกกิจกรรมการเกษตรรายแปลง)
       - แผนภาพการดำเนินงาน
       - ชี้แจงแบบ ทบก.และข้อมูลที่จัดเก็บ
       - การกรอกข้อมูลในแบบคำร้องและบทบาทเจ้าหน้าที่
       - แนะนำโปรแกรม ทบก รายแปลง
> แบบจัดเก็บ ทบก รายแปลง
> คู่มือการดำเนินงาน (update 2 พ.ค. 56)
> คู่มือการใช้งานโปรแกรม
> แจ้งการโอนเงินงบประมาณในการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรรายแปลง
       - ตัวอย่างแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์

แจ้งเขต/จังหวัด เรื่องรายงานการประชุมชี้แจงผ่านระบบ VDO Conference การดำเนินงานปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรรายแปลงและการจัดทำสมุดทะเบียนเกษตรกร 3

 

เทปการชี้แจงระบบโปรแกรม ทบก, ทพศ

 

 

 
- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรจำแนกกิจกรรมการเกษตรเป็นรายแปลง (สสข. 5 จ.สงขลา) 20 พ.ค. 56
- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรจำแนกกิจกรรมการเกษตรเป็นรายแปลง (สสข. 2 จ.ราชบุรี) 10 เม.ย. 56
- เว็บไซต์ช่วยสอนการใช้งานและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเครืองพิมพ์สมุดทะเบียนเกษตรกร 30 พ.ย. 55
-
การรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรโดยไม่กำหนดระยะเวลา 14 พ.ย.54
-
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง กำหนดให้เกษตรกรผู้มีอาชีพทำนาเกลือสมุทรและเกษตรกรที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรมาขึ้นทะเบียน พ.ศ. ๒๕๕๔ และระเบียบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๕๔ 30 พ.ค..54
-
ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร แจ้งเขตและจังหวัด เรื่องการขึ้นทะเบียนเกษตรกรทำนาเกลือสมุทร
ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ.2554
29 มี.ค.54
-
กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมสัมมนาเพื่อรายงานผลการดำเนินการประยุกต์ใช้งานบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ในการให้บริการประชุาชน วันที่ 22 มีนาคม 2554 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุร 22 มี.ค. 54
-
คนไทยยุคใหม่ ใช้บัตรสมาร์ทการ์ด (www.thaiidcard.net) 24 มี.ค. 54
-
ผู้มีอาชีพทำนาเกลือ สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรและรับการช่วยเหลือจากภาครัฐได้ 4 มี.ค. 54
-
มติ ครม. วันที่ 1 มีนาคม 2554 เรื่อง การเกษตรกรรมให้รวมถึงการทำนาเกลือสมุทร 4 มี.ค. 54
 
Warning: mysql_connect(): Can't connect to MySQL server on '11.0.0.205' (111) in /home/survey/connectDb.php on line 9 Connect db Error