เมนู
> หน้าแรก
> ระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
> ระบบโปรแกรม
> นำร่องโครงการบัตรสมาร์ทการ์ด
> ตรวจสอบข้อมูลเกษตรกร
 
เชื่อมโยง
> กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
> กรมส่งเสริมการเกษตร
> ระบบ ทพศ.
> สภาเกษตรกร
> เอกสารประกอบการอบรมเจ้าหน้าที่
 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร
Email : farmer@doae.go.th