เรียน  ผู้รับผิดชอบงานทะเบียนเกษตรกรทุกจังหวัด

 
          ตามที่อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรมีนโยบายให้จัดทำแผนและเป้าหมายเป็นรายสัปดาห์เพื่อใช้ในการบริหารงานของจังหวัดและกรม นั้น
          จึงขอความกรุณาจัดทำเป้าหมายการรับขึ้นทะเบียนและการบันทึกข้อมูลเป็นรายสัปดาห์ให้ด้วย  เพื่อใช้ประกอบการติดตามและสนับสนุนการปฏิบัติงานโดยให้ นำขึ้นไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงานเกษตรจังหวัด
สำหรับรูปแบบของการจัดทำนั้น หากจังหวัดใดมีการจัดทำข้อมูลดังกล่าวนี้อยู่แล้ว ให้ใช้ข้อมูลตามรูปแบบที่จังหวัดจัดทำโดยไม่ต้องจัดทำใหม่ แต่ถ้าจังหวัดใดยังไม่ได้จัดทำ ขอให้ใช้รูปแบบตารางตามที่แนบมาพร้อมนี้
อนึ่ง เมื่อใดที่จังหวัดมีการปรับเปลี่ยนเป้าหมายใหม่ ขอให้ช่วย Update ข้อมูลเป้าหมายที่ขึ้นบนเว็บไซต์ด้วย
 
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่..