การแก้ไขปัญหาการพิมพ์สมุด
 
ถ้ากดสั่งพิมพ์สมุดทะเบียนเกษตรกร และใส่สมุดทะเบียนเกษตรกรไป แล้ว เครื่องพิมพ์ไม่พิมพ์
ให้ตรวจสอบดังนี้
 
1.ให้สังเกตดูที่ด้านล่างมุมทางขวามือของจอคอมพิวเตอร์ ถ้ามีรูป ไอคอนเครื่องพิมพ์ค้างอยู่
ให้ทำการดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอนดังกล่าว
 
การสั่งพิมพ์แล้วเครื่องพิมพ์ไม่พิมพ์ มีไอคอนค้างอยู่
 
2.หลังจากดับเบิ้ลคลิกที่ ไอคอนเครื่องพิมพ์ดังกล่าว จะปรากฏ หน้าจอ Use Printer Offline นั้นหมายถึง
เครื่องพิมพ์อยู่ในสถานะ ไม่สามารถให้บริการได้
 
เครื่องพิมพ์แสดงข้อความ Use Printer Offline
 
3.ให้คลิกเครื่องหมายถูกหน้า Use Printer Offline ออก
 
การแก้ปัญหา Printer Offline
 
4.หลังจากที่ทำการคลิก เครื่องหมายถูกหน้า Use Printer Offline ออกไปแล้ว เครื่องพิมพ์จะทำการพิมพ์
ข้อมูลที่ค้างอยู่ออกไปที่เครื่องพิมพ์ แต่ถ้าขึ้น error-printing ดังรูป
 
หลังจาก Use Printer Offline หายไป แต่มี Error-Printing
 
5.จากรูปที่ 4. แสดงว่าการเลือก USB port number อาจจะไม่ถูก ให้เข้าไปที่ properties โดยคลิกที่
Printer->Properties
 
การเปิด Properties
 
6.เมื่อคลิกที่ Properties แล้วจะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 6. ให้คลิกไป ที่แถบ Ports ดังรูปที่ 6.
แล้วทำการคลิกเครื่องหมายถูกหน้า USB00X อื่น เพื่อเปลี่ยน USB port number โดยจากตัวอย่าง
เป็น USB002 ก็ให้คลิกถูกที่ USB001 ดูแล้วก็คลิกที่ปุ่ม Apply เพื่อเป็นการยืนยัน
 
การเปลี่ยน USB port number
 
7.เมื่อคลิกปุ่ม Apply แล้วจะเป็นดังรูป
 
การเปลี่ยน USB port เป็น USB001
 
8.หลังจากนั้น ถ้า USB Port number ถูกต้องเครื่องพิมพ์จะพิมพ์ ข้อมูลที่ค้างอยู่ออกมา แต่ถ้าไม่พิมพ์และยังขึ้น
Error-printing อยู่ให้ลองทำการเปลี่ยน USB port number ที่เหลืออยู่ดูอีกโดยทุกครั้งที่เปลี่ยน USB port number
ต้องทำการคลิก Apply ด้วยทุกครั้งที่ทำการเปลี่ยน