เลขบัตรประจำตัวประชาชน
ปีเกิด
ลักษณะการประกอบการเกษตร

หากต้องการปรับปรุงข้อมูล สามารถติดต่อขอปรับปรุงข้อมูลได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ท่านขึ้นทะเบียนไว้
ติดต่อสอบถามได้ทางอีเมล ict23@doae.go.th