1.การฝึกอบรมวิทยากรระดับจังหวัดทั่วประเทศ หลักสูตร การจัดเก็บและบันทึกข้อมูลทะเบียนเกษตรกร (ผอ.ศสท.)
   2.การออกระเบียบ คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ รองรับการดำเนินงานขึ้นทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. 2552 (สศก.)
   3.แนวทางการดำเนินการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สำรวจ (โดย ผอ.สพท.)
   4.แนวทางการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเป็น“เจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูลทะเบียนเกษตรกร”(โดย ผอ.กกจ.)
   5.การใช้งานโปรแกรมการบันทึกข้อมูลแบบคำร้องทะเบียนเกษตรกร
   6.สไลด์การชี้แจ้งวิธีการสำรวจข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2552
   7.แนวทางการดำเนินงานโครงการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรรายครัวเรือน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2552

   ดาวน์โหลดรายชื่อเกษตรกร เพื่อใช้สำหรับการสำรวจข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2552

Copyright © 2009 กรมส่งเสริมการเกษตร., All rights reserved.