** นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดสุโขทัย ประชุมเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอให้เร่งดำเนินการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนเกษตรกรรายครัวเรือน ปี 2552 และให้แล้วเสร็จตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนดไว้ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัด เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2552  (26/8/2552)
** จังหวัดหนองคายจัดประชุมเกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดการสำรวจข้อมูล ทบก. และทพศ. เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2552 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย โดยมีนายสมศักดิ์ อาศรัยจ้าว เกษตรจังหวัดหนองคาย เป็นประธาน  (26/8/2552)
** นายธันวิทย์ เทวอักษร เกษตรจังหวัดปทุมธานี ประชุมคณะทำงานปรับปรุงฐานข้อมูล เกษตรกรรายครัวเรือน ระดับจังหวัด เพื่อติดตามความก้าวหน้าการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ในวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2552 ณ ห้องประชุมฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี  (26/8/2552)
** สำนักงานเกษตรอำเภอนาจะหลวยได้ออกให้บริการเกษตรกรตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ โดยได้ให้บริการจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรรายครัวเรือน ตามโครงการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรรายครัวเรือน   (26/8/2552)
** สำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ รวมพลังทีมงานจัดเก็บข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 52  (25/8/2552)
** สำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ รวมพลังทีมงานจัดเก็บข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 52  (24/8/2552)
** นายสงกรานต์ ภักดีคง เกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ออกติดตามนิเทศงานการดำเนินงานตามโครงการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรรายครัวเรือน ปี 2552  (24/8/2552)
** นายยงยุทธ สุวรรณฤกษ์ เกษตรจังหวัดสงขลา พร้อมหัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา ออกติดตามการดำเนินงานโครงการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรรายครัวเรือนในอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 17-18 สค.52   (24/8/2552)
** สำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ รวมพลังทีมงานจัดเก็บข้อมูลทะเบียนเกษตรกรปี 52  (21/8/2552)
** นางศิริมา เพ็งนรพัฒน์ เกษตรจังหวัดนครปฐม เรียกประชุมเกษตรอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานและติดตามความก้าวหน้าการขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายครัวเรือน และการยื่นคำร้องขอขึ้นทะเบียนการปลูกพืชเศรษฐกิจ 3 ชนิด   (21/8/2552)
** นางศิริมา เพ็งนรพัฒน์ เกษตรจังหวัดนครปฐม ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการข่าวทางสถานีโทรทัศน์เคเบิ้ลทีวีนครปฐมเกี่ยวกับ “ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรรายครัวเรือนของจังหวัดนครปฐม”   (21/8/2552)
** สำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ รวมพลังทีมงานจัดเก็บข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 52  (21/8/2552)

** นายสิทธิวัฒน์ ไชยศล เกษตรอำเภอบ้านแพง ออกติดตาม/เยี่ยม การรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร หมู่ 4 ณ ศาลาเอนกประสงค์ ต.บ้านแพง ที่ผ่านมา  (20/8/2552)
** นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ กษจ.สมุทรสาคร เยี่ยมเยียน ติดตาม ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแก่เจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูลทะเบียนเกษตรกร (ต้นกล้าอาชีพ) ภายใต้โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร เมื่อ 19 ส.ค. 52 ณ หมู่ 8 ต.หนองสองห้อง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร  (20/8/2552)
** สำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ รวมพลังทีมงานจัดเก็บขัอมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 52  (20/8/2552)
** นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ กษจ.สมุทรสาคร เยี่ยมเยียน ติดตาม ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแก่เจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูลทะเบียนเกษตรกร (ต้นกล้าอาชีพ) ภายใต้โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรรายครัวเรือน ประจำปี2552 เมื่อ 17 ส.ค. 2552 ณ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร  (19/8/2552)
** นายสุพจน์ แสงประทุม ผอ. สสข.2 รบ. เป็นประธานประชุมศูนย์ปฏิบัติการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรรายครัวเรือน ประจำปี2552 ครั้งที่7 โดยมีนายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ กษจ.สมุทรสาคร พร้อมทั้งคณะทำงานศูนย์ข้อมูลและประมวลผล เข้าร่วมประชุม เมื่อ 17 ส.ค. 52  (19/8/2552)
** ทีมงานศูนย์สารสนเทศ ร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ติดตามนิเทศงานและประเมินสถานการณ์ในการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรและทะเบียนพืชเศรษฐกิจ ในวันที่ 17 ส.ค.52 ซึ่งขึ้นทะเบียนเกษตรกรไปแล้วกว่า 80%   (19/8/2552)
** สำนักงานเกษตรอำเภอธาตุพนม ร่วมออกหน่วยให้บริการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2552 ในงานอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ฯ หมู่ 1 ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2552 (19/8/2552)
** นางสมสิน สมบัติหลาย นวส.ชำนาญการ กษต.แก้ง-โนนสมบูรณ์ ประชุมเกษตรกรแจ้งการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ข้าวและมันสำปะหลัง ปี 2552 ที่ บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 13 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เดชอุดม พร้อมกับพา จนท.จัดเก็บข้อมูลทะเบียนเกษตรกร เก็บตกข้อมูลบางราย  (18/8/2552)
   
   
   
 
 
ค้นหา


   เกี่ยวกับเรา   ศูนย์สารสนเทศ      ติดต่อเรา
Copyright © 2009 กรมส่งเสริมการเกษตร., All rights reserved.